My first blog

ffaw

adminp | 11 October, 2016 20:11

26 Bölüm

Bara Doru

Önceki Bölümlerde Cellat

‘’^imdi ne yap1yoruz’’ diye sordu, hiç kimsecikler yoktu bu soruyu sorarken ama Cellat biliyordu kad1n onu izliyordu. Kad1n ‘’Zaman1 sen belirle gönderme i_ini bana b1rak’’ dedi. Ses arkas1ndan geliyordu, Cellat arkas1na dönüp baksa kad1n1 göremeyecekti o yüzden arkas1na dönüp bakmad1.  ‘’Cellat gece avlan1r.’’  Dedi. Kad1n ‘’Sormam bile hata _ehirde biraz dola_ yapmak istediin bir _ey varsa yap ak_ama büyük ava ç1kacaks1n kafan da1n1k olmas1n’’ dedi. Kad1n konu_mas1 art1k uzaktan geliyor son kelimeyi duyduktan sonra kad1n1n konu_mas1 tamamen durmu_tu. Cellat _ehirde bir gölge bulup ak_ama kadar bekleyecekti, _ehirde yapabilecei hiçbir _ey yoktu.

     Cellad1n yapabilecei hiçbir aktivite yoktu, kald1r1ma oturdu ve ak_am1n olmas1n1 bekledi, güne_ vurdukça yerini dei_tirdi gücünün kaybolmas1n1 istemiyordu. Güne_in çökmesi ile hava kararmaya bulutlar1n güne_i örtmesi ile ay1n kendisini göstermeye ba_lam1_t1. Etraf eskisi kadar ayd1nl1k deil güne_in yeteri kadar feri yoktu. Güne_ tamamen batt11nda gece kendisini ilk göstermeye ba_lad11 s1rada Cellat oturduu yerden kalkt1. 0nsanlar1n sokaklarda ki say1s1 artmaya ba_lam1_t1, ^eytanlar1 insanlardan ay1rmak kolayd1 fakat Vampirlerin çou yar1 insan olduundan onlar1 ay1rmak zordu. Bü_ra’n1n normal bir insan olmad11n1 anlam1_t1 fakat onun yar1 cellat olduunu bir türlü anlayamam1_t1. Yolda bay1r a_a1ya yürürken mümkün olduunca insanlardan uzak durmaya çal1_1yor ve genelde bak1_lar1n1 yukar1ya kald1rm1yordu. Tuhaf elbiseye sahip olduundan çok çabuk dikkat çekte de simge onu tiye alm1yordu.  A_a1ya _ehre doru geldii yere inmeye ba_lam1_t1, hareketleri yava_t1 acelesi yoktu. Aceleye etmeye niyeti de yoktu. Kad1n1n ona ula_mas1n1 bekliyordu. Gece daha yeni ba_l1yor barlar yeni dolmaya ba_larken günah gecenin içini doldurup ta_1rmas1na saatler kalm1_t1. Vampirler gecenin ilerleyen saatlerin gündüzün verdii güçsüzlük ile ac1kmaya ba_layacaklar ve yeni avlar pe_inde ko_acaklard1.

      ^ehirde ki bütün vampirleri avlamak ona faydas1 yoktu. ^ehri kurtarabilirdi fakat kahramanl1a oynamaya niyeti yoktu, ileride olaca1n1 da hiç dü_ünmüyordu. Bay1r a_a1ya inmeye devam ettii s1rada f1s1lt1lar duymaya ba_lad1, insanlar1n kendisine bak1p f1s1lt1l1 konu_malar1na al1_m1_t1 fakat bu gelen yeni f1s1lt1lar kula1n1n içlerinden geliyordu sanki. Kad1n ‘’Haz1r m1s1n?’’ diye sordu, Cellat cevap vermedi kad1n konu_mas1na devam etti. ‘’Kendine görünmeyecek bir yer bul ve i_aretimi bekle’’ dedi. Cellat sadece ba_1n1 sallam1_t1, kad1n1n onun yapt11 bu hareketi görüp görmediinden emin deildi fakat kad1n1n dediini yapmak için biraz daha a_a1ya indi ve herhangi bir evin d1_ kap1s1n1n önünde durdu. Kap1y1 açt1 içeriye girdi, evin ön bahçesinin dola_1p arka tarafa geçti, perdeler kapal1 olduundan kimse onu görmemi_ti. Cellat k1smen haz1rd1 sadece kad1n1n onu çekip almas1n1 bekliyordu. Bekleyi_i çok uzun sürmeden kara tozlar etrafa dökülmeye ba_lad1 ve Cellat tamamen oradan yok olmu_tu.

     Gözlerini açt11nda kendisini küvetin içerisinde buldu. Kad1n ‘’Evden ç1kt11nda bara girmen gerek orada _uanda üst katta’’  dedi. Cellat küvetten doruldu. ‘’Hepsi bu kadar m1?’’ diye sordu kad1ndan ses ç1kmay1nca küvetin içerisinden d1_ar1ya ç1kt1. Kap1y1 açt11nda odan1n içerisinde iki ki_inin sevi_tiini görmü_tü. ‘’Hadi ama daha h1zl1’’ diyordu kad1n erkek ile daha h1zl1 gidip gelmeye ba_lam1_t1. Kad1n kendinden geçmeden önce erkekten ayr1ld1 onu yat1r1p üzerine ç1kt1 bu sefer ili_kinin ak1_1na kendisi yönetmek istiyordu. Yukar1ya inip erkein karn1na oturuyordu, bunu h1zl1 yaparken inliyordu. Erkekte biraz inlemeye ba_lam1_t1 birazdan gelecek içindeki ne varsa d1_ar1ya dökecekti. 0kisi birbirinin sesinden Cellad1n sesini duymam1_lard1. Yüzlerini duvara bakt11ndan Cellad1 görme _anslar1 olmad1 fark etseler bile onlara sakin olmas1n1 ve ili_kiye devam etmesini söyler eer yapmazlar ise ikisini de orada öldürürdü. Cellat kad1n1n inlemelerinden kendisinin istei de gelmi_ti fakat yüzünde _eytan1 bir s1r1t1_ ile yere bakt1. Hiçbir _ey olmam1_ gibi yürüdü ve kap1y1 açt1. Kap1 aç1l1rken d1_ar1ya ç1kt1 kap1y1 çekerken kap1 g1c1rdad1. Kad1n ve erkek bir an durdular fakat kad1n o kadar azm1_t1 ki d1_ar1ya veya içeriye kimin girip ç1kt11 ile umurunda deildi.  Erkein sesi daha çok ç1kmaya ba_lay1nca kad1n daha çok h1zland1.

        Cellat merdivenleri inerken adam son kez ba1rm1_t1, en a_a1 kata inip d1_ar1ya ç1kt1. Sokaklar bu sefer daha kalabal1kt1, insanlar ikili üçlü hatta daha fazla gruplar ile sokaklarda yürüyor etrafta masalar at1lm1_ sohbetler ediliyordu.  Cellat etrafa bakt1. Saa ve sola iyice bakt1 sonunda insanlar1n içeriye kalabal1k bir _ekilde girdii mekan bulmu_tu.  0lerledi ve bar1n yan1ndan geçip gitti, içeriye dams1z al1nmayaca1n1 biliyordu bu hali ile ona bakacak kad1nda bu yüzy1lda bulamayaca1 için arka sokaa sapt1, barlar1n genelde arka giri_leri vard1. Bu bar1nda arka giri_i dierinin ki gibi arka sokaktan deil evlerden bir tanesine ait olduunu dü_ünüyordu. Zira arkadan girebilecei sokak bulunmuyordu. Soka1n1n arka taraf1n1 dola_1p hangi evin bar1n arka taraf1na ç1kaca1n1 bulmak fazla zor olmayacakt1. Kendisi gibi arkadan girmek isteyen mutlaka birileri bulacakt1.

sgosk

adminp | 11 October, 2016 20:10

koojojo geasf

Congratulations!

adminp | 11 October, 2016 16:04

If you can read this post, it means that the registration process was successful and that you can start blogging
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb